ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ
ที่อยู่:
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 6 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ
ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
10330
ไทย

โทรศัพท์: 02-256-4338 ต่อ 13 - 15
แฟกซ์: 02-256-4338 ต่อ 16
http://qa.md.chula.ac.th