ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

 

ปรัชญา PHILOSOPHY:

" แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกล สู่สากล รับใช้

ปวงชนด้วยคุณธรรม "

“In a spirit of academic excellence and internationalization, CU doctors alongside the Thai Red Cross society serve the public with virtue ”

 

วิสัยทัศน์ VISION:

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น " โรงเรียนแพทย์ชั้นนำในระดับโลก"

 

พันธกิจ MISSION:

ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์ และ

วิชาการ เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  
การพัฒนาเพื่อความเป็นนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  การบริหารจัดการองค์กร และ บุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาคโปร่งใส และ สู่การ

พึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และ ครูแพทย์ที่มีคุณภาพและมีสำนึกต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  
สร้างความแข็งแกร่งทางงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ที่ชี้นำ และ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.  
สร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการทางวิชาการ การบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

       ของประชาชน และ การเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมในส่วนต่างๆ ขององค์กร และระหว่างองค์กรกับประชาชน

ทั้งใน และ นอกประเทศ