CU-Quality Prizes/Awards

การพัฒนาโครงการ รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ CU-Quality Prizes

 

ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายใต้กลยุทธ์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการรางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (CU-Quality Prizes / Awards) ขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าให้กับการตรวจในระบบประกันคุณภาพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่นำระบบประกันคุณภาพไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยส่วนประกันคุณภาพได้มีขั้นตอนการพัฒนาโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำโครงการ รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (CU-Quality Prizes / Awards) และนำเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี

๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารของส่วนประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

๓. ส่วนประกันคุณภาพนำข้อมูลที่ได้จากการไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาจัดทำร่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาฯ ระดับ CU-Quality Prizes ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัล CU-Quality Prizes และร่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครรับรางวัล CU-Quality Prizes

๔. นำร่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาฯ ระดับ CU-Quality Prizes ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัล CU-Quality Prizes และร่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครรับรางวัล CU-Quality Prizes นำเข้าปรึกษาหารือและระดมความคิดจากที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกลุ่มย่อยประกอบด้วย ๑) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์) ๒) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์) ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมบุญธรรม ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ศักดิ์ พลสารัมย์ ๕) อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ ๖) ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพ (นางศิรินาถ ทัพแสง) ๗) หัวหน้าสายงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นางจินตนา หัตถโกศล) ๘) รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารระบบประกันคุณภาพ (นางขนิษฐา ไชยสนิท) และ ๙) ผู้แทนสายงานบริหารระบบประกันคุณภาพ (นางสาวนฤมล อ่อนภิรมย์)

๕. นำร่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาฯ ระดับ CU-Quality Prizes ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัล CU-Quality Prizes และร่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครรับรางวัล CUQuality Prizes ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มย่อย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพจุฬาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้นำไปจัดทำ Workshop เพื่อพิจารณาในรายละเอียด โดยขอความร่วมมือผู้แทนฝ่ายบริหารด้านการพัฒนาโครงการ รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ CU-Quality Prizes
ประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ 

            ๑. ด้านการเรียนการสอน
           
๒. ด้านการวิจัย
            ๓. ด้านบริหารและสนับสนุน

            ๔. ด้านบริการวิชาการ

๖. ส่วนประกันคุณภาพจัดประชุม Workshop เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารด้านประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่
            ๑. ด้านการเรียนการสอน : ๑) รศ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ คณะเภสัชศาสตร์
            ๒. ด้านการวิจัย :         ๑)นางปนัดดา มณีโรจน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
                                                ๒) ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี คณะพยาบาลศาสตร์

            ๓. ด้านบริหารและสนับสนุน : ๑) อาจารย์พรทิพย์ โภไคยอุดม สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
            ๔. ด้านบริการวิชาการ : ๑) ผศ.ชลธิชา สุทธนิรันดร์กุล หอประวัติแห่งจุฬาฯ
                                                   ๒) อาจารย์ตะวัน ปภาพจน์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ

๗. จากการจัดทำ Workshop ส่วนประกันคุณภาพได้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุมมาปรับแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยส่วนประกันคุณภาพได้นำฉบับที่สมบูรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการตรวจระบบประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของจุฬาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้วยรางวัลที่จะมอบให้หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้นิสิตจุฬาฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ได้ใช้เป็นเวทีในการ หาประสบการณ์ และการแสดงออก รวมถึงจะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเห็นความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ

๘. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์) ได้นำโครงการรางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Quality Prizes) ร่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาฯ ระดับ CU-Quality Prizes ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัล CU-Quality Prizes และร่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครรับรางวัล CU-Quality Prizes เสนอที่ประชุม Inner ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม  ๒๕๔๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗ มกราคม ๒๕๔๘