คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการศึกษา


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา
(Risk Management Committee for Education)
 
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนา เฝ้าระวัง แก้ไข/ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์  กมลวารินทร์
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
คณะแพทยศาสตร์
ประธาน 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ประสพสันติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประวิตร  อัศวานนท์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์  ศรีเกียรติขจร 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์  เลิศขจรสุข
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
กรรมการ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์  พิชิตโชค
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ

 

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง  ลีลานุกรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านงานบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

  

นางสาวกัลยา  ลิ้มฮกไล้
เลขานุการ

 

 

นางสาวนันท์นภัส  ทวีธนพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
1.  วางมาตรการและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
 
2. ดูกำหนดแนวทางเฝ้าระวัง การแก้ไข/ปรับปรุง ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา
 
3. บริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 
4. ดูรายงานผลการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา